PRIVATUMO POLITIKA

 

Paskutinis šio dokumento pakeitimas – 2024 m. vasario 20 d.

 

Šiame dokumente pateikiama informacija apie mūsų įmonėje atliekamą asmens duomenų tvarkymą ir kokius duomenis įmonė gali tvarkyti. Jeigu Jums, susipažįstant su šia Privatumo politika, prireikia išsamesnės informacijos ar kas nors neaišku, prašome susisiekti su mumis!

 

 1. Duomenų valdytojo kontaktinė informacija:

Pavadinimas: UAB „Transrevis“

Adresas: Dariaus ir S. Girėno g. 177 A, 02189, Vilnius, Įmonės kodas 124107111

El. paštas, kilus klausimų dėl duomenų tvarkymo: info@bbus.lt

 

 1. Mūsų renkamų asmens duomenų tipai, kaip gauname Jūsų asmens duomenis ir kodėl juos saugome mes?

Jūsų asmens duomenys renkami šiais tikslais:

2.1. Darbuotojų atranka

2.1.1. Asmens duomenys tvarkomi darbuotojų atrankai į konkrečias mūsų įmonėje skelbtas laisvas pareigas, į kurias pretenduojate, ir darbo sutarčiai rengti.

2.1.2. Tvarkomų asmens duomenų tipai. Šiuo atveju mes tvarkysime tokius Jūsų asmens duomenis – Asmens identifikatorių ir kontaktinę informaciją:

 • vardas,
 • pavardė,
 • telefonas,
 • el. paštas,
 • galimi, prie paraiškos pridėti duomenys (CV arba motyvaciniame laiške, ar abiejuose):
  • informacija apie išsilavinimą,
  • informacija apie darbo patirtį,
  • Jūsų CV pateikta bet kokia kita informacija,
  • atsiliepimai (tik Jums pritarus),
  • darbuotojų atrankos metu Jūsų bet kokio pobūdžio pateikta informacija.

2.1.3. Kaip reikalaujama Bendrajame duomenų apsaugos reglamente, pateiktus duomenis tvarkysime, remdamiesi šiais teisiniais pagrindais:

 • gautu Jūsų sutikimu, kuriuo laikytina pretendento į nurodytą laisvą darbo vietą paraiška, pateikta naudojant mūsų svetainėje esančią formą,
 • sutarčiai parengti ir sudaryti – kad būtų parengta ir sudaryta darbo sutartis.

2.1.4. Duomenų gavimo šaltinis. Jūsų asmens duomenis gavome iš Jūsų, kai užpildėte paraiškos formą, pateikiamą svetainėje.

2.1.5. Jūsų duomenys bus atskleisti tiems mūsų darbuotojams, kuriems jų reikia tiesioginėms darbo pareigoms atlikti.

Darbuotojų atrankos metu gautus duomenis mes neatskleidžiame trečiosioms šalims, nebent:

 • jų pareikalauja valstybinės institucijos pagal savo kompetenciją, nustatytą teisės aktuose,
 • būtina pateikti teismui, nagrinėjant darbo ginčus.

Prireikus,  į atrankos procesą mes turime teisę įtraukti trečiąsias šalis (pavyzdžiui, įdarbinimo įmones). Tokiais atvejais su šiais asmenimis (įmonėmis) sudaroma sutartis ir šie asmenys (įmonės) mūsų vardu tvarko duomenis. Tokie asmenys laikytini mūsų samdomais asmens duomenų tvarkytojais, tad mes turime teisę  jiems perduoti Jūsų asmens duomenis tokia apimtimi, kiek tai būtina sutartyje numatytoms užduotims atlikti.

2.1.6. Saugojimo trukmė. Jūsų asmens duomenys bus saugomi su darbo teisiniais santykiais susijusių dokumentų teisės aktuose nurodytą laikotarpį.

 

 1. Kaip mes saugome Jūsų asmeninę informaciją

Jūsų duomenys saugomi naudojant šiuolaikines technologijas, atsižvelgiant į esamą privatumo riziką ir mūsų protingai prieinamus organizacinius, finansinius ir techninius išteklius, įskaitant šias saugumo priemones:

 • duomenų šifravimą perduodant duomenis (SSL šifravimas),
 • ugniasienes,
 • kitas apsaugos priemones pagal esamas techninės plėtros galimybes.

Kiekvieną kartą, pasibaigus surinktų duomenų tvarkymo terminui, Jūsų asmens duomenys bus sunaikinti – duomenis ištrinsime iš duomenų laikmenų, o atspausdinti duomenys bus susmulkinti smulkintuvu.

 

 1. Jūsų duomenų apsaugos teisės

Jūsų su asmens duomenų apsauga susijusios teisės:

Teisė susipažinti su savo duomenimis – norėdami pasinaudoti savo teise susipažinti su duomenimis, turite nurodyti konkretų laikotarpį ir duomenis, kuriuos norite gauti iš mūsų. Jūs turite teisę prašyti iš mūsų informacijos: kokius duomenis apie Jus turime, kodėl juos tvarkome, kaip juos gavome ir kam jie buvo perduoti, kiek laiko bus saugomi bei gauti savo duomenų kopiją. Tam,  kad prašymas būtų įvykdytas greičiau, nurodykite kuo trumpesnį laikotarpį, kuo tiksliau suformuluodami savo prašymą dėl pageidaujamos informacijos. Mums bus lengviau pateikti informaciją, jei žinosime, kokiu tikslu norite gauti duomenis.

Teisė į duomenų taisymą – jeigu Jums prireikia patikslinti ar ištaisyti savo asmens duomenis, esančius mūsų žinioje, turite aiškiai nurodyti, kuriuos duomenis reikia taisyti ir kokia yra aktuali informacija. Jei duomenys nebuvo gauti iš Jūsų asmeniškai, prašome pagrįsti, kodėl taisoma informacija laikytina netikslia, tai leistų greičiau ir tinkamiau įvertinti tikslumą.

Teisė į duomenų ištrynimą – norėdami, kad mes ištrintume jūsų duomenis, turite tiksliai įvardyti, kuriuos asmens duomenis reikia ištrinti, nurodydami to pagrindimą. Primename, kad ne visais atvejais galima ištrinti duomenis.

Teisė apriboti tvarkymą – jei nesate tikri, ar tinkamai tvarkomi duomenys, galite prašyti apriboti tam tikrų duomenų tvarkymą. Prašyme apriboti duomenų tvarkymą būtina nurodyti, kodėl, Jūsų nuomone, šį tvarkymą būtina apriboti.

Teisė prieštarauti duomenų tvarkymui – tam tikrais atvejais galite turėti teisę prieštarauti dėl duomenų tvarkymo, remdamiesi savo asmeninėmis priežastimis. Tad pateikiamame prašyme svarbu nurodyti savo asmenines aplinkybes, dėl kurių prieštaraujate duomenų tvarkymui.

Teisė į duomenų perkeliamumą – jei norite, kad surinktume mūsų žinioje turimus Jūsų asmens duomenis ir perduotume juos kitam duomenų valdytojui arba atsiųstume Jums, svarbu nurodyti, kokius duomenis norėtumėte perduoti.

Atitinkamus prašymus galite pateikti šiais būdais:

 • asmeniškai pas mus, pateikus asmens tapatybę patvirtinantį dokumentą,
 • elektroniniu būdu prašymą, pasirašytą saugiu elektroniniu parašu, siunčiant elektroninio pašto adresu info@bbus.lt,
 • siunčiant rašytinį prašymą mūsų juridiniu adresu (šiuo atveju duomenys bus pateikti, išsiunčiant juos registruotu laišku Jūsų deklaruotos gyvenamosios vietos adresu).

Jūsų prašymą  išnagrinėsime nedelsdami, o atsakymą apie įvykdymą ar neįvykdymą pateiksime ne vėliau kaip per vieną mėnesį nuo prašymo gavimo dienos. Tuo atveju, jei prašymo įvykdymas užtruktų ilgiau, mes turime teisę pratęsti jo vykdymą dar dviem mėnesiams, tačiau bet kuriuo atveju apie tai būsite informuoti per vieną mėnesį.

Mes turime teisę nevykdyti Jūsų prašymo:

 1. Jeigu jis suformuluotas neaiškiai,
 2. jei neturėsime galimybės Jūsų identifikuoti,
 3. jei į prašymą jau buvo atsakyta,
 4. jei prašomos informacijos apimtis neproporcinga;
 5. jei prašymas nepagrįstas (netaikytinas mūsų įmonei, nepateikti paaiškinimai, kodėl būtina įvykdyti prašymą),
 6. jei teisės aktuose numatyta, kad mes neturime teisės jums teikti tokios informacijos arba esame įpareigoti saugoti tam tikrus jūsų duomenis.

Atšaukdami sutikimą tvarkyti duomenis, turite atsižvelgti į tai, kad:

 • sutikimo atšaukimas neturi įtakos iki atšaukimo buvusiam duomenų tvarkymo teisėtumui,
 • visiškas sutikimo tvarkyti duomenis atšaukimas tuo pat metu reiškia, kad Jūs atsisakote dalyvauti atitinkamoje darbuotojų atrankoje, nes be asmens duomenų tvarkymo neįmanoma atlikti darbuotojų atrankos.